Varsling

Varsling kan gjøres både internt og fra eksterne personer, og det er etablert en e-postadresse som kan benyttes internt og eksternt. SiO har et digitalt system for innmelding og behandling av avvik.

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lover, forskrifter, interne regler eller etiske normer. Eksempler på dette kan være mobbing og trakassering, miljøforurens-ing, forhold som skaper fare for liv og helse og økonomisk utroskap.

Varsling er positivt

Varsling er bra for SiO og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp.

Oppfølging av varsling

Ledelsen tar stilling til hvordan saker som er varslet skal følges opp.

 • Det skal ryddes opp i det som er kritikk- verdig. Varsleren skal ha tilbakemelding om hvordan saken håndteres.
 • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en forklaring.
 • Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for kritikk.
 • Saken det varsles om skal undersøkes, og belyses så godt som mulig. Det skal sikres kontradiksjon.
 • Saken skal behandles konfidensielt og kun de som behandler saken skal ha innsyn.

 

Vern mot represalier ved varsling

En varsler som opplever gjengjeldelse fra kollega eller leder må si fra til nærmeste leder eller annen overordnet, som straks skal behandle et slikt tilfelle. (Se arbeid-smiljøloven §2 A-4). Andre kan benytte SiOs varslingskanaler.

Hvem varsler du til?

Studenter og andreVi i SiO ønsker å forbedre oss og oppfordrer til varsling av kritikkverdige forhold. Du kan varsle via e-post til varsling@sio.no

AnsatteBåde saken og situasjonen vil avgjøre hvordan det varsles:

 • Utgangspunktet er at du varsler til nærmeste leder.
 • Hvis nærmeste leder ikke behandler saken eller saken gjelder nærmeste leder, kan du varsle til overordnet.
 • Personalsaker kan varsles til tillitsvalgte.
 • Saker vedrørende arbeidsmiljø kan varsles til verneombud, OU eller AMU.
 • I spesielle tilfeller kan saker varsles til adm. dir eller styrets leder.
 • Du kan også sende e-post til varsling@sio.no

Ekstern varslingI SiO har vi lagt til rette for å varsle internt. Samtidig har den enkelte alltid rett til å gå til offentlige tilsyn med relevante saker.

Anonymitet og fortrolighet

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter.

Regelverk

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om varsling i kapittel 2 A. Denne varslings-plakaten skal oppfylle lovens bestemmelser blant annet ved å tilrette-legge slik at ansatte i SiO kan varsle om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte.

Slik varsler du

Du kan varsle via e-post til varsling@sio.no. Andre klagesaker og kundehenvendelser sendes inn via vårt kontaktskjema.Dersom du ønsker å varsle anonymt kan varselet også sendes per post til: SiO, Avd for organisasjon og utvikling, Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo. Merk konvolutten «Varsling».

Hva skjer når du varsler?

Hvordan vi følger opp saken avhenger av hva saken gjelder. Hvis du oppgir sensitive opplysninger om deg selv eller andre, behandler vi saken konfidensielt. Alle saksbehandlere har taushetsplikt.

Hvem får vite at du har sagt fra?

Henvendelser til varsling@sio.no mottas og følges opp av Avdeling for organisasjon og utvikling. Aktuelt tjenesteområde vil bli involvert, og formålet er å få saken så godt opplyst som mulig.Vi vil så langt det lar seg gjøre skjerme deg, og vi gjør vårt beste for at du ikke skal oppleve negative konsekvenser av å si fra. Hvis saken din involverer andre personer, kan saksbehandlingen innebære at de får vite at du har sagt fra. SiO skjermer opplysninger som er sensitive og som kan knyttes til deg. Slike opplysninger vil vi altså ikke utlevere.

Hva bør varselet inneholde?

Redegjør for saken og beskriv det du har opplevd. F.eks: Hva skjedde? Hvem var involvert? Hvor og når skjedde det?

Er du i tvil?

Er du ansatt og er i tvil om tolkningen av disse retningslinjene? Da oppfordrer vi deg til å spørre nærmeste leder.

Varslingsplakat